Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

[Pobierz regulamin naszego sklepu w formie PDF]

 Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

 

Sklep internetowy prowadzony jest przez Hannę Wróbel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą HANNA WRÓBEL w Rakowo 65 (62-250 Czerniejewo), NIP: 7890005353, REGON: 630527248 (dalej również jako ,,Sprzedawca”).

 

Ze Sprzedawcą Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@bizuteria-jezdziecka.pl lub telefonicznie: +48 791 445 495, a także pisemnie na adres: Rakowo 65 (62-250 Czerniejewo).

 

Słowniczek:

Konto dostępna dla Klienta przestrzeń w Sklepie, utworzona w wyniku rejestracji i umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności Sklepu.

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną http://bizuteria-jezdziecka.pl/ sklep internetowy, za pomocą którego Sprzedawca oferuje Produkty na odległość za pośrednictwem Internetu.

Strona produktowa – strona w serwisie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zakupu Produktu) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Produktruchomości znajdujące się w asortymencie na Stronie produktowej, w szczególności biżuteria jeździecka.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 

I

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Produkty dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania ofert na Produkty umieszczone na Stronach produktowych Sklepu. Składanie ofert możliwe jest poprzez złożenie zamówienia w serwisie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu lub dla podmiotów niezarejestrowanych, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, w tym podanie adresu i formy dostawy/odbioru, produktów, danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT/paragonu (imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, NIP) wybranego sposobu płatności oraz wybranie zamawianego Produktu.
 3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym ofertę Klientem jako kupującym, a Sprzedawcą.
 5. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

II

Warunki techniczne składania zamówień

 1. Warunkiem technicznym korzystania z funkcjonalności Sklepu jest posiadanie poprawnie działającego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Do korzystania ze strony http://bizuteria-jezdziecka.pl/, w tym przeglądania asortymentu strony oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:
 3. komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 5. włączona obsługa Cookies i Java Script.
 6. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.

III

Rejestracja

 1. Sprzedawca umożliwia rejestrację Klientów w Sklepie w celu stworzenia indywidualnego Konta.
 2. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail (jest loginem do Sklepu), hasło, zaakceptować Regulamin oraz złożyć wymagane oświadczenia.
 3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego są nieodpłatne.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie do Konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Usunięcie Konta Klienta ze Sklepu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie Konta na adres kontakt@bizuteria-jezdziecka.pl.
 6. Rejestracja Konta nie jest wymagana do dokonania zamówienia w Sklepie, jednakże Sprzedawca może wprowadzać określone promocje i konkursy dla zarejestrowanych Klientów.

IV

Zamówienia

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej należy: wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia znajdujący się na Stronie produktowej (w przypadku niektórych produktów konieczne jest jeszcze wybranie rozmiaru oraz koloru, w tym koloru nadruku), a następnie kliknąć przycisk ,,dodaj do koszyka”, wybrać formę dostawy zamawianego Produktu, uzupełnić formularz zamówienia, wybrać formę płatności za zamawiany Produkt oraz formę odbioru Produktu oraz potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku ,,kupuję i płacę”. Przez kliknięcie przycisku ,, kupuję i płacę” Klient składa zamówienie.
 4. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przysłanie do Klienta dokumentu potwierdzającego cenę i warunki zakupu. Potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta. Zamówienie Klienta stanowi ofertę sprzedaży Produktu
 5. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sprzedawcę, czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę w związku z zawarciem umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Dziale VII Regulaminu.
 7. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem firmy kurierskiej albo poprzez odbiór osobisty, przy czym metoda dostawa inna niż odbiór osobisty wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej płatności z tego tytułu.

 

V

Cena Produktów oraz formy płatności

 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena zawiera podatek VAT (w aktualnej stawce) i nie obejmuje kosztów dostawy.
 2. Dostawa Produktu odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na Stronie produktowej.
 3. Koszty dostawy zostaną dodane do ceny w zależności od wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.
 4. Przed dokonaniem zamówienia Klientowi wskazana będzie łączna kwota jaką będzie musiał uiścić w związku z dokonaniem zamówienia wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, w tym kosztami dostawy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach:
 7. przy odbiorze – realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;
 8. o ile Sprzedawca wprowadzi taką możliwość – przelewu elektronicznego w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
 9. o ile Sprzedawca wprowadzi taką możliwość – przelewu bankowego – realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, przy czym Klient powinien dokonać wpłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie, pod rygorem pozostawienia zamówienia bez rozpatrzenia i zwrotu ewentualnie wpłaconych środków.
 10. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem elektronicznym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 11. W przypadku braku dokonania płatności w formie przelewu elektronicznego, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep bezpośrednio po złożeniu zamówienia i odesłaniu Klienta przez serwis na stronę internetową podmiotu realizującego płatność umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 12. Wydanie Produktu nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, przy czym wydanie Produktu uzależnione jest od dokonania płatności przez Klienta. O wszelkich przeszkodach wpływających na czas realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W wypadku, gdyby wydanie Produktu miało nastąpić w terminie dłuższym niż 30 dni, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. W takim wypadku strony mogą ustalić nowy termin realizacji lub Konsument może od umowy odstąpić.

VI

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Produktu bez wad, co oznacza, że Produkt:
 2. ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 3. ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 4. nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 5. został Klientowi wydany w stanie zupełnym.
 6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Produkt jest wadliwy, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości uiszczonej przez Klienta ceny.
 7. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zaobserwowanych wadach. W przypadku konieczności odesłania Produktu do Sklepu, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć w miarę możliwości dowód zakupu wraz z opisem reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres kontakt@bizuteria-jezdziecka.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Klienta składającego reklamację.
 8. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Sprzedawcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 12. Spór cywilnoprawny między Konsumentem, a Sprzedawcą z tytułu sprzedawanego Produktu może być zakończony polubownie w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich, przed sądem polubownym prowadzonym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, a także Konsumenci mogą podejmować próby rozstrzygania sporów za pomocą platformy ODR (łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr). Nadto Konsument może dochodzić roszczeń związanych z Umową na drodze postępowania sądowego.

 

VII

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Produktu do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego pod Regulaminem, jednakże nie jest to obowiązkowe. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpieniu potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta.
 2. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z Produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 4. Zwracany Produkt należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia.
 5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni), z zastrzeżeniem zasad opisanych w części VIII regulaminu „Zwrot należności”.
 6. Koszt zwrotu Produktu obciążają Konsumenta, jeżeli ten wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży wynikające z niniejszego rozdziału, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot odbywa się z powodu niezgodności dostarczonych produktów w stosunku do Zamówienia lub w przypadku produktu uszkodzonego.

 

 

 

 

VIII

Zwrot należności

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. Sprzedawca może jednak wstrzymać zwrot płatności do czasu przedstawienia przez Klienta potwierdzenia wysłania zwrotnego Produktu.
 2. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 3. Zwrot płatności dokonanych przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, który wskaże Klient po wezwaniu go do przesłania numeru tego rachunku bankowego. W braku takiej możliwości zwrot należności nastąpi przekazem pocztowym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że Klient złoży dodatkowe oświadczenie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się na pierwszej stronie Regulaminu.
 3. Sprzedawca przetwarza dane wskazane przez Klientów podczas rejestracji, w tym uzupełnione w formularzu zamówienia, tj.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu i adres mail, a także numer rachunku bankowego w przypadku płatności przelewem.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
 5. wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 6. sprzedaży Produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 7. windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 8. obroną przed roszczeniami Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 9. marketingu własnych usług i produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 10. obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
 11. wystawiania faktur oraz przyjmowanie płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego)
 12. realizacji próśb Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
 13. kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
 14. przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgoda).
 15. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Sprzedawcy, agenci i przedstawiciele handlowi Sprzedawcy, a także biuro rachunkowe oraz kurierzy.
 16. Okres przechowywania danych wynosi:
 17. w zakresie danych znajdujących się formularzu rejestracyjnym – przez okres rejestracji Konta w serwisie;
 18. w zakresie danych znajdujących się w formularzach zamówienia oraz innych nośnikach – przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami;
 19. w zakresie danych zawartych na fakturach/paragonach przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.
 20. Sprzedawca zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
 21. Klient w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Klient uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 22. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych Usługi nie mogą być świadczone, a tym nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

X

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 1. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sporów z udziałem Konsumentów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. .
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszają prawa nabytych Klientów.