Informacja konsumencka

[Pobierz formularz odstąpienia od umowy w formacie PDF]

 

W trybie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) przedsiębiorca Hanna Wróbel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HANNA WRÓBEL w Rakowo 65 (62-250 Czerniejewo), NIP: 7890005353, REGON: 630527248 (dalej jako ,,Sprzedawca”), nr telefonu przedsiębiorstwa:+48 791 445 495, adres email: kontakt@bizuteria-jezdziecka.pl, w związku z wolą zawarcia umowy sprzedaży, informuje Konsumenta:_

 1. W ramach umowy Sprzedawca, na warunkach wynikających z Regulaminu jakie zostały okazane Konsumentowi będzie sprzedawał na rzecz Konsumenta zamówione przez niego produkty będące ruchomościami (dalej „Produkt”);
 2. Sprzedawcą będzie kontaktował się z Konsumentem za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź telefonu oraz poprzez informacje publikowane na Stronie Produktowej w Sklepie.
 3. Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą pod numerami telefonów, faksu i adresu email wskazanego powyżej. Konsument może składać reklamacje w siedzibie Sprzedawcy oraz pod adresami email wskazanymi powyżej.
 4. łączna cena za zamawiany przez Konsumenta Produkt wraz z podatkami: wyniesie: __________________ zł („Cena”). Dodatkowe opłaty, jakie Konsument zobowiązany będzie ponosić to opłata za przesyłkę Produktu, przy czym opłata ta jest zależna od wybranego przez Konsumenta sposoby doręczenia przesyłki. Szczegółowe informacje o innych opłatach jakie zobowiązany jest ponosić Konsument dostępne będą na Stronie produktowej w serwisie internetowym, w którym zamieszczone zostało zaproszenie do zawarcia umowy. Łączna kwota jaką uiścić będzie musiał Konsument z tytułu zawarcia umowy zostanie przedstawiona Konsumentowi przed złożeniem zamówienia.
 5. Sprzedawca może dokonać wyboru metody dokonania płatności. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić w przy odbiorze lub przelewem elektronicznym i kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklepem, a także przelewem bankowym. Płatność przelewem lub kartą płatniczą dokonywana jest bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 6. Wydanie towaru nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, przy czym wydanie towaru uzależnione jest od dokonania płatności przez Klienta. Spełnienie świadczenie następuje poprzez doręczenie Produktu w sposób wskazany przez Klienta (poprzez odbiór osobisty lub za pośrednictwem firmy kurierskiej).
 7. Sprzedawca stosuje procedurę reklamacyjną szczegółowo opisaną w rozdziale VI Regulaminu Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Regulaminem”). Reklamacje można składać pod adresem email: kontakt@bizuteria-jezdziecka.pl lub w siedzibie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta za jakość doręczonego Produktu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz rozdziale VI Regulaminu.
 9. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedawany Produkt.
 10. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia Konsumentowi Produktu.
 11. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego pisemnie lub na adres mail Sprzedawcy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy dołączonego do niniejszej informacji, jak i do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 12. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 13. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 14. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedawcy dostarczony Produkt pod adres HANNA WRÓBEL w Rakowo 65, 62-250 Czerniejewo, tel. 791-445-495 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 15. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Produktu bez wad. Jeżeli dostarczony Produkt posiadają wady Konsument powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, który wady, za które ponosi odpowiedzialność usunie. W pkt 4 i 5 rozdziału VI Regulaminu określone są roszczenia, jakich może dochodzić Konsument w związku ze stwierdzoną wadą.
 16. Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Sprzedawcą z tytułu sprzedawanego Produktu może być zakończony polubownie w pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich, a także Konsumenci mogą podejmować próby rozstrzygania sporów za pomocą platformy ODR (łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr). Nadto Konsument może dochodzić roszczeń związanych z Umową na drodze postępowania sądowego.